Shyamala Dandakam

Goddess Sarasvathi

Sarasvathee namasthubhyam veena pusthaka dharinee

Guidelines for pronunciation are in the footnotes


shyaamalaa dandakam

slokam

manikya veenaa mupalaalayantheem
madaalasaam manjula vaag vilaasaam
mahendra neela dyuthi komalaangim
maathanga kanyaam manasaa smaraami

chathurbhuje chandra kalaa vathamse
kuchonnathe kumkuma raaga sone
pundrekshu paashaangusha pushpa baana
hasthe namasthe jagadaika maathah

matha marakatha shyaama maathangi madu shaalinee
kuryaathkataaksham kalyaanee kadamba vana vaasini

jaya maathanga thanaye jaya neelothpala-dyuthe
jaya sangeetha rasike jaya leelaashuka-priye

dandakam

jaya janani |

sudaa samudraantharuduyan-mani deepa samruuda bilvaatavee madya kalpadrumaa kalpa kaadamba kaanthara vaasa priye |

kritthivaasa priye sarva loka priye |

saadaraarabda sangeetha sambhaavana a sambhramaa lola neelasragaa badda chuulee sanadathrike |

saanumath-puthrike |

shekharee bhuutha sheethamshurekhaa mayuukhavalee nagda susnigda neelaalaka-shreni shringaarithe |

loka sambhaavithe

kama leela danussannibha bhrulathaa pushpa sandoha sandeha krullochane |

vak sudaa sechane |

chaaru gorochanaa pang kelee lalaamaubhiraame |

suraame| rame |

prollana dvaalikaa maukthika shrenikaa chandrikaa mandalodbhaasi laavanya gandastha anyastha kasthurikaa pathra rekhaa samudbhuutha saurabhya sambhraantha bhrunganganaa geetha saundree bhava nmandra thanthree svare }

susvare | bhaasvare |

pallakee vaadana prakriyaalola thaaleedalaa badda thatankaa bhuusha visheshaanvithe

sidda sammanike |

divya haalaa madodvela helaalasa chakshuraandolana sree samqakshiptha karaneka neelothphale |

puurithaashesha lokaabhivaanchhaphale |

sreephale |

sveda bindullasathphaala laavanya nishyanda sandoha sandeha krunnasikaa maukthike |

sarva visvaathmike |

kaalike |

mugda mandasmitho daara vakthra sphura thpuuga karpuura thambuula khandothkare |

jnaana mudraakare |

sarvasampathkare |

padmabhaasvathkare |

kunda pushpa dyuthi snigda danthaa valee nirmalaalola kallola sammelana smera shonaadare |

charu veenaa dare |

pakva bimbhaadare |

sulalitha youva naarambha chandrodayodvela laavanya dughdaarnavaavir bhavath kambu bibboka hruth kandare |

sathkalaa mandire |

mandare |

divya rathna prabhaa banduhracchaanna neeraadi bhuusha samuddyotha maanaa navadyaanga shobhe |

shubhe |

rathna keyuura rashmi cchataa pallava prolla saddorlathaa raajithe|

yogibhih puujithe |

visva digmandala vyaapthamaanikya theja sphurath kankanaalankruthe |

vibhramaalankruthe |

sadakai sathkruthe|

vasaraarambha velaa samujhrumbhamaa naaravinda prathi dvandvi panidvaye |

santhothdyaddaye |

divya rathnormikaa deedivi sthoma sandyaaya manaangulee pala vodya nakhendu prabhaa mandale |

samnathaakhandale |

chith prabhaa mandale |

prollasathkundale |

tharakaajineekaasha haaraa valee smera chaaru sthanaa bhoga bhaarana-manmadhya vallee valicchedha veedhee samullaasa sandarsithaakaara soundarya rathnaa kare |

pallakee bhruthkare |

kimkara shreekare |

hemakumbhopamotthunga vakshoja bhaaraava namre |

trilokaava namre |

lasadvruttha gambheera nabhee sarastheera saiva lasham kaakara shyama romaavalee bhuushane |

manju sambhashane |

chaaru shinjha thkatee suuthra nirbharthpi daananga leela danussinjanee dambare |

divya rathnambare |

padmaragollasa nmekhalaa bhaaskharashroni shobaajitha svarna bhuu bhrutthale |

chandrika seethale |

vikasitha navakimsukaa thraama divyaamshuka cchanna charuuru shobhaa paraa bhuutha sinduura sonaaya maanendra mathanga hasthargale |

vaibhavaa nargale |

shyamale |

komalaa snighda neelothpalaapaadi thaananga thunneera sankaka rodaara janghaalathe |

chaaru leela gathe |

samradik pala seemanthinee kunthala snighda neela prabhaa punja samjaatha durvaankuraa sanka saaranga samyogarinkhanna khenduujjvale |

projjvale |

nirmale |

prahva devesa lakshmeesha daithyesha yakshesha bhuuthesha vaageesha vayyagni koteera maanikya sanghushta baalaa thapoddaama laaksha rasaarunya lakshmee grahee thanghri padme|

supadme |

ume |

suruchira navarathna peettha sthithe |

susthithe |

rathna padmaasane |

rathna simhaasane|

sankha padma dvayopaashrithe thathra vighnesa durgaa vatu kshethra paalairyuthe |

martha maathanga kanyaa samuuhanvithe |

manjulaa menakaadyanga namaanithe |

bhairavairashtabhirveshtithe |

devee vaamaada bhisshakthi bhissansrithe |

dhaathri |

lakshmyaadi shakthyashtakai ssamayathe |

mathurkaa mandalairmandithe |

yaksha gandharva siddhaanganaa mandalairarchithe |

pancha banaathmike |

bhairavee samvruthe |

pancha baanena rathyacha sambhaavithe |

preethibhaajaa vasanthena chaanandithe |

bhakthi bhaajaam param shreyase kalpase chandasaa mojasaa yoginaam maanase dhyaayase geetha vidyaa vinodaathi thrushnena krishnena sampuujyase bhakthimatchedasaa vedasaa sthuuyase virva hrudyena vaadyena vidyadharairgheeyase |

sravana harana dakshina kvaanayaa veenayaa kinnarair gheeyase yaksha gandharva siddhaanganaa mandalair-archyase sarva saubhaagyavan bhaava bheethir vadhuubhi ssuraanaam samaaraadhasye |

sarva vidyaa viseshaanvitham chaatugaathaa samucchaaranam kanttha mulolla sadvarna rekhaanvitham komalam shyaamalodaara paksha dvayam thunda shobhaathi duuree bhavath kamsukabham shukam baalayanthee parikreedise paani padmadvaye naadhare kshanamaalaa gunam sphaatikam jnaana saaraathmakam pusthakam chaamkusam paashamaa bibhrathee yenasamchimthyase thasya vakthraantharaa dgadya padmaathmikaa bhaarathee nissare dyena vaa yaavagaa bhaakruthi-rbhaavyase thasya vashyaa bhavanthi sthriyah puurushaa yena vaa shaathakumbhadyuthirbhaavyase so'api lakshmee sahasrai parikreedathe kimnasidye dvapu sshyaamalam komalam chaaruchandraana chuudaanvitham thaavakam dhyaayuthasthasyaleelaa sarovaaridhi sthasya kelee vanam nandanam thasya bhadraasanam bhuuthalam thasya geerdevathaa kinkaree thasya chaagnaakaree shreessvayam sarva theerthaathmike |

sarva thantrathmike |

sarva yanthraathmike |

srava manthraathmike |

sarva peetthathmike |

sarva thathvaathmike |

sarva vidyaathmike |

sarva yogaathmike |

sarva nadaathmike |

sarva shabdaathmike |

sarva visvaathmike |

sarva deekshaathmike |

sarva sarvaathmike |

sarvage | sarva mudraathmike |

sarva shakthaathmike |

sarva varnaathmike |

sarva ruupe |

jaganmaathruke | he jagan maathruke |

pahi maam pahi maam pahi maam devi |

thubhyam namo devi | thubhyam namo devi | thubhyam namom|


Suggestions for Further Reading

Guidelines to pronunciation: Sanskrit is essentially a language of sounds and sound vibrations. The efficacy of Sanskrit prayers depends upon the vibrations that are produced during chanting. It is difficult to transliterate Sanskrit words into English with full justification to the original sounds. In the above stated transliteration we followed a simple approach to make it easier even for those who are not familiar with English or Sanskrit. Wherever you find repeat vowels (aa, uu, ee) please stretch the vowel sound (for ex., aa as in vast or path, uu as in cool or root, ee as in eel or feel). Similarly, "ai" should be pronounced as in gait, fight, or tight. Th should be pronounced as in think or thick, but when t alone is used, it should be pronounced as in two, top or tip.

Translate the Page