Vishnu Sahasranamam, The 1000 Names of Vishnu

The Upanishads

Vishnu with Lakshmi and Adishesha

transcribed by N. Srinivasan and Karthik Krishnan

auM suklaambaradharam viShNum shashivarNam chaturbhujam
prasanna vadanam dhyaayet sarva vighnopasaantaye

shaantaakaaram bhujagashayanam padmnaabham suresham
vishwaadaram gaganasadrsham meghavarNam shubhaangam
laxmIkaantham kamalanayanam yogibhir dhyaanagamyam
vande viShNum bhava bhaya haram sarva lokaika naatham

sashankhachakram sakirIta kuNdalam
sapItavastram sarasIruhexaNam
sahaaravaxasthala kaustubhashriyam
namaami viShNum shirasaa chaturbhujam

***

shrutvaa dharamaan asheShena paavanaani cha sarvashah
yudhiShthira shaantanavam punarevaa bhyabhaaShata

kimekam daivatam loke kim vapyekam paraayaNam
stuvantah kam kamarchantah praapnuyur maanavaah shubham

ko dharmah sarvadharmaaNaam bhavatah paramo matah
kim japan muchyate jantur janma sasaara bandhanaat

bhIShmau uvaacha

jagat prabhum devadevam anantam purushotthamam
stuvan naama sahasreNa puruShah satatotthitah

tameva chaarchayan nityam bhaktyaa puruSham avyayam
dhyaayan stuvan namasyamscha yajamaanas tamevaca

anaadinidhanam viShNum sarvalokamaheshwaram
loKhaadhayxam stuvan nityam sarva dukhahtigobhavet

brahmaNyam sarvadharma~nam lokaanaam kIrtivardhanam
lokanaatham mahadbhUtam sarvabhUtabhavodbhavam

esa me sarvadharmaaNaam dharmodhikatamo matah
yad bhaktyaa pundarIkaaxam stavair arcen narah sadaa

paramam yo mahat tejah paramam yo mahat tapah
paramam yo mahad brahma paramam yah paraayaNam

pavitraaNaam pavitram yo mangalanaam cha mangalam
daivatam daivataanaam cha bhUtaanaam yovyayah pitaa

yatah sarvaaNi bhUtaani bhavantyaadi yugaagame
yasminscha pralayam yaanti punareva yugaxaye

tasya lokapradhaanasya jagan naathasya bhUpate
viShNor naamasahasram me srNu paapabhayaapaham

yaani naamaani gauNaani vikhyaataani mahaatmanah
rShibhih parigItaani taani vaxyaami bhUtaye

Stotram

auM vishvam viShNur vaShaTkaaro bhUta bhavya bhavat prabhuh
bhUtakrd bhUtabhrd bhaavo bhUtaatmaa bhUtabhaavanah

pUtaatmaa paramaatmaacha muktaanaam paramaagatih
avyayah puruShah saaxi xetra~no xara evacha

yogo yogavidaamnetaa pradhaana puruSheshvarah
naarasimha vapuh shrImaan keshavah puruShotthamah

sarvah sharvah shivah sthaanur bhUtaadir nidhir avyayah
sambhavo bhaavano bhartaa prabhavah prabhurIshvarah

svayambhuh shambhuraadityah puShkaraaxo mahaasvanah
anaadi nidhano dhaata vidhaata dhaaturuttamah

aprameyo hriShIkeshah padmanaabhomaraprabhuh
vishvakarmaa manustvaShTaa sthaviShThah sthaviro dhruvah

agraahyah shaashvatah krShNo lohitaaxa pratardanah
prabhUtastrikakubdhaama pavitram mangalam param

Ishaanah praaNadah praaNo jyeShThah sreShThah prajaapatih
hiranyagarbho bhUgarbho maadhavo madhusUdanah

Ishvaro vikramI dhanvI medhaavI vikramah kramah
anutthamo duraadharShah krta~nah krtir aatmavaan

sureshah sharaNam sharma vishvaretaah prajaabhavah
ahah samvatsaro vyaalah pratyayah sarvadarshanah

ajah sarveshvarah siddhah siddhih sarvaadir achyutah
vrShaakapir ameyaatmaa sarvayoga vinihsrtah

vasur vasumanaah satyah samaatmaa sammitah samah
amoghah pundarIkaaxo vrShakarmaa vrShaakrtih

rudro bahushiraa babhrur vishvayonih shuchisravaah
amrtah shaashvatasthaanur varaaroho mahaatapaah

sarvagah sarvavidbhaanur viShvakseno janaardanah
vedo vedavid avyango vedaango vedavit kavih

lokaadhyaxah suraadhyaxo dharmaadhyaxah krtaakrtah
chaturaartmaa chaturvyUhahs chaturdamShtras chaturbhujah

bhraajiShnur bhojanam bhoktaa sahiShNur jagadaadijah
anagho vijayo jetaa vishvayonih punarvasuh

upendro vaamanah praamshur amoghah shuchir Urjitah
atIndrah samgrahah sargo dhrtaatmaa niyamo yamah

vedyo vaidyah sadaa yogI vIrahaa maadhavo madhuh
atIndriyo mahaamaayo mahotsaaho mahaabalah

mahaabuddhir mahaavIryo mahaashaktir mahaadyutih
anirdeshyavapuh srImaan ameyaatmaa mahaadridhrk

maheShvaaso mahIbhartaa shrInivaasa sataam gatih
aniruddhah suraanando govindo govidaam patih

marIcir damano hamsah suparNo bhujagottamah
hiraNyanaabhah sutapaah padmanaabhah prajaapatih

amrtyuh sarvadrk simhah sandhaata sandhimaan sthirah
ajo durmarShaNah shaastaa vishrutaatmaa suraarihaa

gurur gurutamo dhaama satyah satyaparaakramah
nimiSho nimiShah sragvI vaachaspatir udaaradhIh

agraNIr graamaNIh shrImaan nyaayo netaa samIraNah
sahasramUrdhaa vishvaatmaa sahasraaxah sahasrapaat

aavartano nivrttaatmaa samvrtah sampramardanah
ahah samvartako vahnir anilo dharaNI dharah

suprasaadah prasannaatmaa vishvadhrg vishvabhug vibhuh
satkartaa satkrtah saadhur jahnur naaraayaNo narah

asamkhyeyo prameyaatmaa vishiShTah shiShTakrch Chuchih
siddhaarthah siddhasamkalpah siddhidah siddhisaadhanah

vrShaahi vrShabho viShNur vrShaparvaa vrShodarah
vardhano vardhamaanashcha viviktah shrutisaagarah

subhujo durdharo vaagmi mahendro vasudo vasuh
naikarUpo brhadrUpah sipiviShtah prakaashanah

ojas tejo dyutidharah prakaashaatmaa prataapanah
rddhah spaShtaaxaro mantras chandraamsur bhaaskaradyutih

amrtaansUdbhavo bhaanuh shashabinduh sureshvarah
auShadam jagatah setuh satyadharma paraakramah

bhUtabhavya bhavannaatah pavanah paavanonalah
kaamahaa kaamakrt kaantah kaamah kaamaprdah prabhuh

yugaadrikrd yugaavarto naikamaayo mahaashanah
adrshyo vyaktarUpash cha sahasrajid anantajit

iShtovishiShTah shiShTeShTah shikhanDi nahuSho vrShah
krodhahaa krodhakrt kartaa vishvabaahur mahIdharah

achyutah prathitah praaNah praaNado vaasavaanujah
apaamnidhir adhiShThaanam apramatthah pratiShTitah

skandah skandadharo dhuryo varado vayuvaahanah
vaasudevo brhadbhaanur aadidevah purandarah

ashokas taaraNas taarah shurah shaurir janeshvarah
anukUlah shataavartah padmi padmanibhexanah

padmanaabhoravindaaxah padmagarbhah sharIrabhrt
maharddhir rddho vrdhaatmaa mahaaxo garudadhvajah

atulah sharabho bhImah samaya~no havirharih
sarvalaxaNa laxaNyo laxmIvaan samitinjayah

vixaro rohito maargo heturdaamodarah sahah
mahIdharo mahaabhaago vegavaan amitaashanah

udbhavah xobhano devah shrIgarbhah parameshvarah
karaNam kaaraNam kartaa vikartaa gahano guhah

vyavasaayo vyavasthaanah samsthaanah sthaanado dhruvah
pararddhih paramaspaShThas tuShTah puShTah subhexaNah

raamo viraamo virato maargo neyo nayo'nayah
virah shaktimataam shreShTho dharmo dharmavid uttamah

vaikunThah puruShah praaNah praaNadah praNavah prthuh
hiraNyagarbhah shatrugno vyaapto vaayur adhoxajah

rtuh sudarshanah kaalah parameShThi parigrahah
ugrah samvatsaro daxo vishraamo vishvadaxiNah

vistaarah sthaavarasthaaNuh pramaaNam bIjam avyayam
arthonartho mahaakosho mahaabhogo mahaadhanah

anirviNNah sthaviShThobhur dharmayUpo mahaamakhah
naxatranemir naxatri xamah xaamah samihanah

ya~na ijyo mahejyas cha kratuh satram sataamgatih
sarvadarshI vimuktaatmaa sarva~no ~naanamuttamam

suvratah sumukhah sUxmah sughosah sukhada suhrt
manoharo jitakrodho virabaahur vidaaranah

svaapanah svavasho vyaapi naikaatma naikakarmakrt
vatsaro vatsalo vatsi ratnagarbho dhaneshvarah

dharmagub dharmakrd dharmI sadasat xaram axaram
avi~naataa sahasraamshur vidhaataa krtalaxaNah

gabhastinemih sattvasthah simho bhUtamaheshvarah
aadidevo mahaadevo devesho devabhrdguruh

uttaro gopatir gopta ~naanagamyah puraatanah
sharIrabhUtabhrd bhokta kapIndro bhUridaxiNah

Somapomrtapah somah purujit purusattamah
vinayo jayah satyasandho daasaarah saatvataampatih

jIvo vinayitaasaaxI mukundomitavikramah
ambhonidhir anantaatmaa mahodadhishayontakah

ajo mahaarhah svaabhaavyo jitaamitrah pramodanah
aanando nandano nandah satyadharmaa trivikramah

maharShih kapilaachaarya krta~no medinIpatih
tripadas tridashaadhyaxo mahaashrngah krtaantakrt

mahaavaraaho govindah suSheNah kanakaangadi
guhyo gabhiro gahano guptash chakragadaadharah

vedhaah svaangojitah krShNo drDah samkarShaNochyutah
varuNo vaaruNo vrxah puShkaraaxo mahaamanaah

bhagavaan bhagahaa nandI vanamaalI halaayudhah
aadityo jyotiraadityah sahishnur gatisattamah

sudhanvaa khanDaparashur daaruNo draviNapradah
divahsprk sarvadrg vyaaso vaachaspathir ayonijah

trisaamaa saamagah saama nirvaaNam bhesShajam bhiShak
sanyaasakrich Chamah shaantho niShThaa shaanthih paraayaNam

shubhaangah shaantidah sraShThaa kumuDah kuvaleshayah
gohito gopatir goptaa vrshabhaxo vrshapriyah

anivartI nivrtaatmaa sanxepthaa xemakrc Chivah
srIvatsa vaxa srIvaasah srIpatih srImataamvarah

srIdhah srIshah srInivasa srInidhih srIvibhaavanah
srIdharah srIkarah shreyah srImaaan loka trayaasrayah

svaxa svangah shataanando nandir jyotir gaNeshvarah
vijitaatmah viDheyaatmaa satkIrtish Chinna samshayah

udhIrNah sarvatash Chaxur anisha shaashvatastirah
bhUshayo bhUShaNo bhtirvishokah shokkanaashanah

archishmaaan architah kumbho vishudhatmaa vishodanah
anirudhoh apratirarthah pradyumno mita vikramah

kaalaneminihaa vIrah shaurih shUrah janeshwarah
trilokaatmaa trilokeshah keshavah keshihah harih

kaamadevah kaamapaalah kaamI kaantah krtaagamah
anirdeshyaah vapurvishNur viRo ananto dhanamjayah

bramaNyo bramhakrd brahmaa brahma brahmavivardhanah
bramhavit braamhaNo bramhi brahma~no bramhmanah priyah

mahaakarmo mahaakarmaa mahatejaa mahoragah
mahaakratur mahaayajvah mahaya~no mahaahavih

stavyah stavapriyah stotram stuti stotaraNapriyah
purNah pUrayitaa puNyah puNya kIrtir anaamayah

manojavas TIrthakaro vasureta vasupradah
vasupradoh vaasudevo vasur vasumanaa havih

sadgatih satkrtih sattaa sadbhUtih satparaayaNah
sUraseno yadushreShThah sannivaasah suyaamunah

bhUtaa vaaso vaasudevah sarvaasu nilayo nalah
darpahaa darpado drpto durdharo dhaaparaajitah

visha\vamUrtir mahaamUrtir dIptamUrtir amUrtimaan
anekamurtit avyaktah shatah Murtih shataananah

eko naikah savah kahkim ettad padamanuttamam
lokabandhur lokanaatho maadhavo bhaktavatsalah

suvarNa varNo hemaango varaangas chandanaangadI
vIraha vishamah ShuNyo grtaaShIr achalaschalah

amaani maanado maanyo lokasvaami trilokadhrk
sumedha medhajo dhanyah satyamedhah dharaadharah

tejo vrsho dyuti dharah sarvash shaastrah bhrtaamvarah
pragraho nigraho vyagro naika shrngo gadaagrajah

chaturmUrtih chaturbaahus chaturvyUhas chaturgatih
chaturaatma chaturbhaavas chaturveda vidhekapaath

sammavaro nivrttaattma dhurjayo dhuratikramah
dhurlabho dhurgamo dhurgo dhuraavaaso dhuraarihaa

Shubhaango lokasaarangah sutantuh stantuvardhanah
indrakarmaa mahakarmaa krtakarmaa krtaagamanah

udhbhavah sundarah sundo ratnanaabhah sulochanah
arko vaajasanah shrngi jayantah sarvavijjaI

suvarNabindur axobhyah sarvaageswareshwarah
mahaahradao mahaagarto mahaabhUto mahaanidhih

kumudah kundarah kundah parjanyah paavanonilah
amritaasho mrtavapuh sarva~na sarvatomukhah

sulabhah subratah siddhah shatrujit chtrutaapanah
nyagrodoh dumbaro svattas ChaanUraandrah nishUdanah

sahasraarchih saptajihvah saptaidhaah saptavaahanah
amUrtit anagho chintyo bhayakrd bhayanaashanah

anurbrhat krshasthUlo guNabhriN nirguNo mahaan
adhrtah svadhrtah svaasayh raagvamso vamsavardhanah

bhaarabhrt kathito yogih yogishah sarvakaamadah
aashramah shramaNah xaamah suparno vaayuvaahanah

dhanurdharo dhanurvedo daNdo damayitaa damah
aparaajitah sarvasaho niyantaa niyamo yamah

sathvavaan saatvikah satya satyahramah paraayanah
abhipraayah priyaarhorhah priyakrt prItivardhanah

vihaayasahgathir jyotih suruchir hutabhug vibhuh
ravir virochanah sUryah savitaa ravilochanah

ananto hutabhugh bhoktaa sukado naikajo grajah
anirviNah sadaamarShi lokaadhishTaanam adbutah

sanaat sanaatana tamah kapilah kapir avyayah
svastidah svastikrt svasti svastibhuk svasti daxinah

arodrah kundalI chakrI vikram yUrjitah shasanah
shabdatigah shabdasahah shishirah sarvarIkarah

akrUrah peshalo daxo daxinah xaminaam varah
vidvathamo vitabhayah puNyas sravanakIrtanah

uttaarano duShkrtihaa punyo duhsvapna naashanah
vIraha raxanah santo jIvanah paryavasthitah

anantarUpo anantasrIr jitamanyur bhayaapahah
chaturashro gabhIraatamaa vidisho vyadisho dishah

anaadi bhUrbhuvo laxmIh suvIro ruchiraangadah
janano janajanmaadir bheemo bheema paraakramah

aadhaara nilayo dhaata pushpahaasah prajaagarah
Urdvagah satpataachaarah praaNadah pranavah pranah

praamadam praananilayahp praanabhrt praanajIvanah
tathvam tathva videkaatmaa janmamrtyu jaraatigah

bhUrbhuvah svastarustaarah savitaa prapitaamahah
ya~no ya~napatir yajva ya~nango ya~na vaahanah

ya~nabhrd ya~nakrd ya~ni ya~nabhug ya~nasaadanah
ya~naantakrd ya~naguhyam annam annaadaevacha

aatmayonih svayamjaato vaikhaana saamagaayanah
devakI anadanah srashta xiteeshah paapnashanah

Shankabrn nandakI chakrI shaarnga dhanvaa gadhaadharah
rathaangapaanir axobyah sarva praharaNaayudhah

sarva praharaNaayudhah auM namah

vanamaalI gadI shaarngI shankI chakrI cha nandakI
srImaan naraayaNo viShNur vaasudevo bhiraxatu

itIdam kIrtanIyasya keshavasya mahaatmanah
naam naam sahasram divyaanaam asheSheNa prakIrtitam

ya idam shruNuyam nityam yaschaapi parikIrtayet
naa shubham praapnuyat kinchit somutreha cha maanavaah

bhaktimaan yah sadotthaaya shuchis sthagatamaanasah
sahasram vaasudevasya naam naam yetat prakIrtayet
yashah praapnoti vipulam ~naati praadhaanyam evacha
achalam shriyam aapnoti shreyah praapnoti anuttamam
na bhayam kvachid aapnoti vIryam tejas cha vindati
bhavatyaroho dyutimaan balarUpa gunaanvitah

vaausedvaashrayo martyo vaasudeva paraayaNah
sarvapaapa vishuddhaatma yaati brahmasanaatanam

imamstavam adIyaanah shraddhaa bhakti samanvitah
yujyet aatma sukhaxaanti shrIdhrti smrti kIrtibhih

sarvaagamaanaam aachaarah pratamam parikalpate
aachara prabhavo dharmo dharmasya prabhurachyutah

rShayah pitaro devaa mahaabhUtaani dhaatavah
jangamaa jangamam chedam jagannaaraayaNodbhavam

yogo ~naanam tathaa saamkhyam vidyaa shilpaadi karmacha
vedaah shaastraani vi~naanam etat sarvam janaardanaat

eko viShNur mahad bhUtam prthak bhUtaan yanekashah
trImllokaam vyaapya bhUtaatmaa bhunkte vishva bhug avyayah

ivam stavam bhagavato viShNor vyaasena kIrtitam
paThedya icchet puruShah shreyah praptum sukhaanicha

vishveshvaram ajam devam jagatah prabhavaapyayam
bhajantiye puShkaraaxam nateyaanti paraabhavam

auM namah

Bhagavadgita Translation and Commentary by Jayaram V Avaialbe in USA/UK/DE/FR/ES/IT/NL/PL/SC/JP/CA/AU

Suggestions for Further Reading

Source: Etext transcribed by N. Srinivasan and Karthik Krishnan, formatted and proofed by Maitri Venkat-Ramani.

Translate the Page